Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Aanvullende reglementen

 1. Procedure
2. IRG (Interactieve reglementengenerator)
3. Wie is bevoegd voor aanvullende en tijdelijke verkeersreglementen? 

1. Procedure

 Sinds 1 januari 2008 werd het federale toezicht op de aanvullende reglementen met betrekking tot de politie over het wegverkeer afgeschaft. Gemeenten moeten nu elk aanvullend reglement dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, vóór zijn inwerkingtreding, per brief of e-mail overmaken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel, tel.: 02 553 71 24, e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be.

Aanvullende reglementen die betrekking hebben op gemeentewegen kan de gemeente in werking laten treden van zodra zij aan deze meldingsplicht heeft voldaan. Er is dus geen voorafgaand goedkeuringstoezicht door de Vlaamse overheid. Voor aanvullende reglementen die betrekking hebben op gewestwegen moet het gemeentebestuur evenwel de goedkeuring afwachten van het gewest vooraleer het reglement in werking te laten treden.  Gemeenten kunnen op bovenstaand adres ook terecht met (advies)vragen.

De aanvullende reglementen vallen ook onder de toepassing van de bepalingen uit art. 186 en 187 van het gemeentedecreet ("bekendmaking en inwerkingtreding"). De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is. Dus als de gemeente in haar reglement bepaalt dat het onmiddellijk in werking treedt, dan kunnen de borden onmiddellijk na het melden aan de Vlaamse overheid geplaatst worden. Omgekeerd kan ook opgenomen worden dat een aanvullende reglement pas vanaf een latere datum in werking treedt.

Meer info leest u via:

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;

•  Omzendbrief MOB/2007/1 Aanvullende reglementen over het wegverkeer.
Dienstorder MOW/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 betreffende de procedure voor aanvullende reglementen op gewestwegen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

•  Mobiliteitsbrief, nr. 130 (januari 2012) focust op de aanvullende reglementen. Er wordt voornamelijk stilgestaan bij

 - tien ‘tips en trucs’ bij de opmaak van aanvullende reglementen

- de interactieve reglementengenerator

2. IRG (Interactieve reglementengenerator)

De Vlaamse overheid is volop bezig met de ontwikkeling van de “interactieve reglementengenerator” (IRG). Met deze toepassing kunnen wegbeheerders op een sterk geautomatiseerde manier aanvullende reglementen opmaken. Bij een gebruikerstest door echte ervaringsdeskundigen, gemeenteambtenaren die zich in de praktijk inlaten met aanvullende reglementen, werd de toepassing positief onthaald en er werden heel wat interessante bedenkingen geformuleerd. Deze opmerkingen werden verzameld en worden verwerkt in de verdere ontwikkeling van de reglementengenerator. Naast de kritische noot werd ook voor de gebruikers duidelijk dat de IRG heel wat te bieden heeft op het gebied van gebruiksgemak (automatisering) en standaardisering in de opmaak van aanvullende reglementen.

 

3. Wie is bevoegd voor aanvullende en tijdelijke verkeersreglementen?

 

 Aanvullende verkeersreglementen

Aanvullende reglementen vormen, het woord zegt het zelf, een aanvulling op het wegverkeersreglement(1). In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene verkeersregels, zoals voorrang van rechts, algemeen geldende snelheidsregimes. Gemeenten kunnen afwijkend hiervan of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren. Het gaat hierbij steeds om ‘blijvende of periodieke toestanden’. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende parkeerreglementering, een zone 30, of een wekelijkse marktdag.
 Tot eind vorig jaar gold een federaal voorafgaand goedkeuringstoezicht. Vanaf 1 januari 2008 is de Vlaamse overheid de toezichthoudende overheid. Omdat gaandeweg steeds minder steden en gemeenten de administratieve procedure helemaal volgden, wegens te omslachtig, heeft de Vlaamse overheid in mei 2008 een vereenvoudiging doorgevoerd(2):

  • de voorafgaande goedkeuring werd afgeschaft voor aanvullende reglementen voor gemeentewegen (logischerwijs niet voor gewestwegen). Van zodra de gemeente het nieuwe aanvullende reglement meedeelt aan de Vlaamse overheid, kan de nodige signalisatie aangebracht worden;

  • om als gemeente korter op de bal te kunnen spelen heeft de gemeenteraad – die in principe bevoegd blijft – de mogelijkheid om haar bevoegdheid door te geven aan het schepencollege.

In de toekomst zal de melding aan de Vlaamse overheid gebeuren via verkeersbordendatabank. Deze databank zal zorgen voor een zo verregaand mogelijke automatisering van de opmaak van aanvullende reglementen, vlotte weergave op kaart en diverse andere nuttige functies voor lokale besturen en politie.

 

(1) KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

(2) Decreet 16.05.2008. betr. de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

 Tijdelijke politiereglementen

Voor andere dan ‘blijvende of periodieke toestanden’ maakt het college van burgemeester en schepenen een gemeentelijk politiereglement op.(3) Deze verordeningen zijn noodzakelijk voor het organiseren van verschillende manifestaties, zoals een straatfeest, dat in tegenstelling tot een wekelijkse markt geen vaste regelmaat heeft.  Veel van deze manifestaties worden echter vrij laat medegedeeld aan de lokale overheid zodat het soms niet meer mogelijk is voor de gemeenteraad om tijdig op te treden. Daarom werd hiervoor een uitzondering voorzien op het principe dat het de gemeenteraad is die de gemeentelijke reglementen goedkeurt: de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer(4).

 

(3) Wet 16.031968 betreffende de politie van het wegverkeer, art. 10

(4) Nieuwe Gemeentewet (wijz. 12.12.2006), art. 119 en 130bis

 

Navigatie