Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsvergunning: VVSG gaat voor invoering maar blijft bezorgd
Algemene invoering van de omgevingsvergunningsprocedure

Op 1 januari starten alle gemeenten met de omgevingsvergunning. Een goede zaak: voor projecten waar zowel een milieuaspect als een stedenbouwkundig aspect aan verbonden is, hoeft voortaan maar één vergunning te worden gevraagd. Dat is gemakkelijker voor bedrijven. En ook voor het algemeen belang is dit een goede zaak: de overheid is immers in staat een beslissing te nemen waarbij tegelijkertijd het stedenbouwkundig en milieuaspect wordt afgewogen. De tijd dat een bouwvergunning wordt verleend voor een varkensstal, maar die vervolgens niet mag gebouwd worden omdat er géén milieuvergunning kan worden verkregen voor de varkens zelf, is voorbij. In de nabije toekomst zullen ook andere type vergunningen, zoals die voor kleinhandelsactiviteiten, worden geïntegreerd.

Omgevingsvergunning wordt meestal  digitaal ingediend en altijd digitaal afgehandeld

De integratie van de vergunningen gaat gepaard met een ander belangrijk project: namelijk het radicaal digitaal werken. De belangrijkste aanvragen zullen vanaf 1 januari verplicht digitaal moeten worden ingediend via het Omgevingsloket. De overheid zélf handelt deze aanvraag vervolgens volledig digitaal af. Zelfs de eindbeslissing over de aanvraag door het college verloopt straks altijd op digitale wijze. Gedaan dus met de vaak loodzware signataires. Maar de gemeente blijft klantvriendelijk: eenvoudigere aanvragen mogen nog op papier worden ingediend, ook al moet de overheid zélf ze wel altijd digitaal afhandelen.  Gemeenten kunnen een retributie of belasting invoeren om de  op papier ingediende aanvragen alsnog te digitaliseren. Om als burger kosten te sparen is digitaal indienen dus de boodschap. In de loop van januari verwachten we dat er een hulpmiddel beschikbaar is om nog gemakkelijker die eenvoudige vergunningsaanvragen in te dienen, namelijk de zg. 'snelinvoer'. Daarnaast bieden veel gemeenten ondersteuning aan burgers die niet vertrouwd zijn met het digitaal indienen via het Omgevingsloket.

 Een vlotte digitale afhandeling is niet vanzelfsprekend

De digitale vergunningsprocedure is er niet zonder slag of stoot gekomen. De algemene invoer werd afgelopen jaar twee keer uitgesteld. Ook nu is de VVSG bezorgd of het wel goed gaat. De ervaringen van de zes gemeenten die al met het Omgevingsloket werken zijn niet onverdeeld positief. Eén van de gemeenten stelde de Vlaamse overheid inmiddels zelfs in gebreke. Gemeenten zijn ook niet enthousiast over de voorloper van het Omgevingsloket, de digitale bouwaanvraag. Daarnaast zijn gemeenten voor een vlotte dossierafhandeling afhankelijk van hun softwareleveranciers; en sommige van hun producten staan op dit moment nog niet volledig op punt.  

Toch is ook de VVSG voorstander om  op 1 januari van start te gaan. Eigenlijk is lang voortwerken met drie parallelle vergunningssystemen in Vlaanderen ook geen optie. En er zijn ook positieve punten: Volgens de Vlaamse overheid heeft het Omgevingsloket alle tests doorstaan en staat het nu op punt (persbericht 8 december) De Vlaamse overheid zegt immers dat het groot aantal extra gebruikers van het Omgevingsloket géén probleem oplevert. En ook de 'snelinvoer' zal snel na 1 januari  beschikbaar zijn. De helpdesk zal worden versterkt als dat nodig is. De softwareleveranciers zullen de komende maanden hun producten verbeteren. We verwachten van de Vlaamse overheid  doorgaat met het verbeteren van het digitale Omgevingsloket en over die verbetering ook voortdurend communiceert met de diverse partijen zoals architecten, landmeters, studiebureaus, burgers, bedrijven en overheden. 

 

​Wat heeft VVSG verkregen?

- begin dit jaar uitstel omdat softwareleveranciers te laat info kregen van de Vlaamse overheid; bij het tweede uitstel gaf de Vlaamse overheid zelf toe dat het loket niet klaar was.
- digitaal indienen (DBA) verplicht voor professionelen sinds 23 februari.
- wanneer er niet tijdig kon beslist worden omwille van falen digitale uitwisseling, dan moet de gemeente geen automatische forfaitaire boete betalen (zat oorspronkelijk in codextrein).
- technische verbeteringen van het omgevingsloket, aangekaart door de pilootgemeenten, zoals bulkdownload, snelinvoer, ... (wel mogelijk in DBA, oorspronkelijk niet voorzien in omgevingsloket).

 

Gemeenten zijn zich volop aan het voorbereiden

De gemeenten zijn nu volop bezig met de laatste voorbereidingen voor de komst van de omgevingsvergunning. De omgevingsambtenaren zijn aangewezen, de nieuwe procedures zijn bestudeerd,  grotere computerschermen zijn aangekocht.
Nieuwe procedures én volledig digitaal werken tegelijkertijd: dat is echt niets niks! Bovendien zijn ide weken voor 1 januari veel vergunningsaanvragen ingediend volgens de oude vergunningsprocedure. Die zullen de eerste maanden van 2018 nog volgens de oude procedure worden afgerond. De gemeenten hebben als vergunningverlenende overheid dus tijdelijk te maken met twee vergunningsprocedures. Gemeentebesturen zullen alles in het werk stellen om tijdig goed gemotiveerde beslissingen te nemen over vergunningsaanvragen, ondanks eventuele nog bestaande tekortkomingen.  

Tips als u een omgevingsaanvraag wilt indienen

  • Tot 1 januari kunt u nog volgens de huidige procedures indienen, maar als uw dossier onvolledig wordt verklaard na 1 januari dan moet u opnieuw indienen, maar dan volgens de omgevingsvergunningsprocedures.
  • De snelinvoer is op 1 januari nog niet klaar: als uw aanvraag een stedenbouwkundig aspect heeft en géén medewerking van de architect nodig heeft, kunt u overwegen even te wachten met het indienen van de aanvraag tot de snelinvoer er wél is.
  • Dien niet zomaar een digitale vergunningsaanvraag in, maar neem vooraf contact op met de gemeente. Een voorbespreking alvorens u indient kan nuttig zijn.
  • Aanvragen moeten aan bepaalde vormvereisten voldoen: wat die zijn, leest u in het zgn.  'Normenboek'
  • Surf  sowieso naar www.omgevingsloket.be : daar vindt u heel wat info!

 

Meer info

Klik hier voor meer info over de omgevingsvergunning.

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag? Neem contact op met Xavier Buijs (RO), Steven Verbanck (milieu), Stefan Thomas (handel) of Ward Van Hal (digitaal werken).

Navigatie