Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgevingsvergunning alsnog uitgesteld tot 1 januari
De omgevingsvergunning had in alle gemeenten in werking moeten treden op 1 juni. Eén week voor die datum keurde het Vlaamse Parlement een spoeddecreet goed. Daardoor werd de algemene invoering van de omgevingsvergunning een tweede keer uitgesteld. Reden van uitstel: de Vlaamse overheid oordeelde immers dat het Omgevingsloket, het online uitwisselplatform waarlangs het hele proces verloopt, nog niet voldoende klaar is.

Gemeenten voorstander van digitaal werken...

De gemeenten zijn voorstander van de omgevingsvergunning en de digitale afhandeling ervan. Het gelijktijdig aanvragen van een stedenbouwkundig en milieuaspect zorgt voor beter afgewogen beslissingen. Het digitaal indienen en afhandelen ervan hoort bij een moderne overheid en helpt om snel beslissingen te nemen.

Maar dan moeten we het wel goed kunnen doen 

Toch is de VVSG blij dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid neemt en kiest voor uitstel van de veralgemeende invoering van de omgevingsvergunning. De Vlaamse overheid komt namelijk zelf tot de conclusie dat het Omgevingsloket niet klaar is om veralgemeend gebruikt te worden (link). Het Omgevingsloket is het webloket waar burgers en bedrijven hun aanvraag moeten indienen en het uitwisselingsplatform waarlangs overheden met elkaar over de aanvraag communiceren, bv bij het aanvragen van adviezen.  De bouw van dit loket is een Vlaamse verantwoordelijkheid. De VVSG signaleerde eerder al problemen met dit loket. De vrees is dat dit Omgevingsloket het grote aantal en de zwaarte van de documenten niet aankan.

Als er geen garantie kan worden gegeven dat het loket goed werkt, is uitstel geen schande, maar een wijze en moedige beslissing. De VVSG betreurt wel dat een tweede uitstel noodzakelijk blijkt en dat ook deze keuze voor uitstel zo laat is gemaakt.  De gemeenten organiseerden zich immers op de datum van 1 juni.

Wat de VVSG vraagt om klaar te zijn op 1 januari: 

De VVSG vraagt een stappenplan met concrete tussentijdse doelstellingen, zodat de nieuwe deadline van 31 december wel realistisch is. Enkele weken voor deze datum moet het Omgevingsloket daadwerkelijk klaar zijn, zodat gemeenten tijdig kennis kunnen maken met dit systeem en het kunnen testen. [De Vlaamse overheid maakte zo'n plan op en hield er zich aan].

De geplande integratie van de socio-economische vergunning en de natuurvergunning in de omgevingsvergunning wordt best uitgesteld totdat het omgevingsloket zichzelf bewezen heeft [Deze integratei is niet voor 1 januari, maar op een nader te bepalen datum, eerder kort na 1 januari].

Nu het Omgevingsloket wordt uitgesteld is het ook noodzakelijk dat Vlaanderen het bestaande DBA-loket (waar stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op digitale wijze worden ingediend en uitgewisseld) blijft verbeteren. [De Vlaamse overheid heeft nog een aantal aanpassingen doorgevoerd]

Voor de zes gemeenten die wel al instapten vragen we dat de Vlaamse overheid hen concreet begeleidt bij de problemen die zij ondervinden met het omgevingsloket.

Tenslotte vraagt de VVSG dat de automatische forfaitaire boetes bij laattijdige beslissingen niet wordt ingevoerd. En ook het decreet handhaving omgevingsvergunning staat al drie jaar te wachten op inwerkingtreding [Dit is geschrapt in de uiteindelijke regelgeving].

Meer info: xavier.buijs@vvsg.be (ruimtelijke ordening) en steven.verbanck@vvsg.be (milieu)

Navigatie