Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Flankerend onderwijsbeleid

Tot 30 mei: oproep Kinderarmoedefonds ‘Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen’

Een op de tien kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin: 130.000 kinderen krijgen al van in de wieg minder kansen. Investeren in deze jongste kinderen kan grote maatschappelijke winst genereren. Daarom roept het Kinderarmoedefonds lokale projecten die kinderarmoede bestrijden op een subsidieaanvraag in te dienen. Als ze genomineerd worden kunnen innovatieve projecten, zowel van een bestaande voorziening als een nieuw initiatief, met de focus op de jongste kinderen (0-3 jarigen), 20.000 tot 60.000 euro in de wacht slepen voor maximaal drie jaar. Samenwerking met lokale partners is cruciaal: het project betrekt bij voorkeur vijf verschillende partners bij de ontwikkeling en de uitvoering, zoals mensen in armoede, het lokale bestuur, bedrijven, burgers en begeleiding vanuit wetenschappelijke hoek.

De Koning Boudewijnstichting beheert het Kinderarmoedefonds, de VVSG is stichtend lid. www.kinderarmoedefonds.be

​Capaciteitsbudget scholenbouw 2014

Begin mei ontvingen de lokale besturen met een lokale taskforce scholencapaciteit een uitnodiging om tegen 31 mei 2013 een onderbouwd voorstel in te dienen om aanspraak te maken op capaciteitsmiddelen scholenbouw uit de begroting 2014. In een brief aan de Vlaams minister van onderwijs heeft de VVSG ervoor gepleit om de lokale besturen een maand langer tijd te gunnen voor het opstellen van hun dossier. Daarnaast vroeg de VVSG aan de Vlaamse regering om zichzelf ook een strak tijdskader op te leggen en zich te engageren om ten laatste op 31 oktober 2013 een beslissing te nemen over de verdeling van de capaciteitsmiddelen.

In een telefonische reactie verklaarde een raadgever van het kabinet Smet dat de Vlaamse regering de verdeling van capaciteitsmiddelen 2014 reeds voor de aanvang van het zomerreces wenst te communiceren en dat dit de reden is voor de strakke deadline voor de lokale besturen. Het is enerzijds inderdaad belangrijk dat lokale besturen snel zicht krijgen op de hun toegekende capaciteitsmiddelen. Anderzijds getuigt het van goed beleid indien de minister de gemeenten voldoende tijd wil gunnen om lokaal tot een goed onderbouwd én een door alle onderwijspartners gedragen voorstel te komen.

“Gelijke onderwijskansen en topresultaten gaan hand in hand”

Vaak wordt beweerd dat een keuze dient gemaakt tussen het nastreven van excellentie en het waarborgen van gelijke onderwijskansen. Dirk Jacobs verklaart in deze videobijdrage dat internationale onderzoeken aantonen dat het ene het andere niet uitsluit.

Ouders uit kansarme milieus aan het woord over zorg en onderwijs voor jonge kinderen

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool een kwalitatief onderzoek uit naar de beleving en de verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot voorzieningen, begeleidingsinitiatieven en scholen voor kinderen in hun eerste levensjaren. Op basis van diepte-interviews met 31 respondenten en 2 focusgroepen, werd een analyse gemaakt van de redenen voor niet-gebruik, de positieve en negatieve ervaringen met scholen en voorzieningen en hun voorstellen tot optimalisering van de werking voor kwetsbare doelgroepen. Lees het rapport.

 

Handboek Lerende gemeente - gids voor flankerend onderwijsbeleid 

Lerende gemeente

Gids voor flankerend onderwijsbeleid

 Nieuws

 

 

 Documenten

 Kalender

 

 

 Links

Navigatie