Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Sociaal Beleid

 Wie heeft ooit beweerd dat activerend sociaal beleid goedkoop is?

Kinderarmoede bestrijden en ervoor zorgen dat er minder mensen door de mazen van het sociale net vallen, dat kan volgens professor Frank Vandenbroucke alleen maar door mensen te emanciperen, door hen te laten participeren aan de samenleving, en dat doe je, in de mate van het mogelijke, het best op de arbeidsmarkt. We hebben het dus over activeren. Goedkoop is dat niet. Klik hier voor het volledige artikel. Nathalie.debast@vvsg.be.

OCMW's geschokt door federale besparing participatie en kinderarmoede

De federale overheid bespaart dit jaar ongeveer 20% op de middelen die de OCMW's krijgen om cliënten deel te laten nemen aan allerlei sociale, sportieve en culturele activiteiten, én op de strijd tegen kinderarmoede. Dit is voor de OCMW's onaanvaardbaar. Een geslonken subsidie zorgt ervoor dat heel wat cliënten, waaronder ook kinderen, niet langer deel kunnen nemen aan culturele activiteiten of lid kunnen zijn van een sportclub; zelfs warme maaltijden op school of kinderopvang komen in het gedrang. Omdat het niet gaat om luxe-uitgaven maar om noodzakelijke investeringen in het basiswelzijn van volwassenen en kinderen, is het lineair doortrekken van de federale besparing van 20% hier niet gepast. Ook de ambigue houding van de federale regering stuit de OCMW's tegen de borst: op Europees vlak wil de Belgische overheid een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van kinderarmoedebestrijding, en nationaal riep ze een paar weken geleden met veel media-aandacht alle burgemeesters op een Verklaring tegen Kinderarmoede te ondertekenen. Maar vandaag ontneemt ze de lokale besturen wel 20% van de middelen die nodig zijn om de strijd tegen kinderarmoede effectief te voeren op het terrein. In een brief aan minister Borsus en staatssecretaris Elke Sleurs vragen de OCMW's op deze beslissing terug te komen. De federale overheid zou in 2015 nog 9.415.000 euro veil hebben voor de OCMW's. In Vlaanderen alleen al kregen eind 2014 maar liefst 36.000 kinderen o.a. dankzij deze subsidie hulp van het OCMW (bron: VVSG-bevraging). nathalie.debast@vvsg.be

Vlaams actieplan voor preventie van radicalisering goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 3 april 2015 het actieplan goedgekeurd ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Met dit actieplan krijgt de gecoördineerde aanpak van radicalisering op Vlaams niveau vorm en wil de Vlaamse Overheid een antwoord bieden op de ondersteuningsnoden die lokaal aangevoeld worden.

Het actieplan vormt een concretisering van de conceptnota die werd goedgekeurd op 16 januari 2015 en de krijtlijnen vastlegde voor een actieplan gericht op preventie. Het plan bevat een reeks maatregelen binnen een aantal prioritaire actiedomeinen en kwam tot stand na overleg met verschillende stakeholders, zoals het Vlaams Platform Radicalisering, de VVSG en de VGC en verschillende steden (Antwerpen, Kortrijk, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde), de Moslimexecutieve en diplomatieke vertegenwoordigers van verschillende landen.  LEES MEER

Raadpleeg hier het actieplan en de conceptnota van de Vlaamse Regering, en de hoorzittingen van de Parlementaire Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

 Meer informatie over het nieuwe VVSG project voor een lokale preventieve aanpak van radicalisering vindt u hier.

Individueel verminderd tarief kinderopvang: de ene leefloner is de andere (blijkbaar) niet.

Vanaf 1 mei 2015 betaalt een leefloner 5 euro voor een dag kinderopvang, een verdriedubbeling van het huidige tarief van 1.56 €. Leefloners die een opleiding volgen, betalen 3 euro. Het OCMW kan in individuele gevallen wel beslissen het tarief voor iedereen te verminderen.

De VVSG betreurt dat de Vlaamse Regering niet inging op de vraag om alle leefloners het laagst mogelijke tarief van 1,56 euro toe te kennen en toch een verschil maakt tussen leefloners die een opleiding volgen en zij die dit niet kunnen doen of niet moeten doen, bijvoorbeeld omdat ze meteen willen solliciteren.

De Vlaamse Regering gaat hiermee voorbij aan het feit dat àlle leefloners sowieso een inkomen hebben dat ver onder de armoedegrens ligt en aan de cruciale functie die kinderopvang vandaag zou kunnen hebben in de strijd tegen kinderarmoede, en dit ongeacht de activeringsmogelijkheden van de ouders.  Zeker voor kwetsbare gezinnen waar men thuis geen Nederlands spreekt en niet werkt, zou kinderopvang in de jonge levensjaren hét verschil kunnen maken voor de toekomst van deze kinderen.

OCMW’s kunnen op basis van individuele aanvragen het tarief verminderen, maar dit moet op basis van een sociaal onderzoek wat meteen een berg administratief werk met zich meebrengt. Werk dat kon vermeden worden door een automatische toekenning van het laagst mogelijke tarief van 1,56 euro aan alle leefloners. De VVSG heeft nog geen concreet zicht op het aantal leefloners dat gebruik maakt van de kinderopvang. nathalie.debast@vvsg.be

Amper sociale fraude bij OCMW's

​In minder dan 5 % van de dossiers van financiële hulpverlening bij de OCMW's worden mogelijke misbruiken vastgesteld. Dankzij een doorgedreven sociaal onderzoek door de maatschappelijk werkers kunnen OCMW's fraude voorkomen. Huisbezoeken en de raadpleging van digitale informatiestromen staan hierbij centraal. De OCMW's zijn dus zeker een partner in de strijd tegen sociale fraude. Dat niet altijd wordt ingegaan op vragen om inlichtingen van derden over cliënten, heeft alles te maken met de wettelijke geheimhoudingsplicht en de beperkte afwijkingsmogelijkheden die daar gelden (zie nieuwsbericht 'Sociale fraude: OCMW's en beroepsgeheim' ). Dat is de reactie van de VVSG op de aantijging vanuit de parketten-generaal dat de OCMW's de strijd tegen sociale fraude belemmeren. De OCMW's wensen bovendien nog meer ruimte voor sociaal onderzoek. Dit kan door te investeren in personeel en door digitale informatiestromen waaronder een bankenregister meer uit te bouwen. Dit blijkt uit een studie over sociale fraude bij OCMW's die PwC in 2014 in opdracht van de federale overheid uitvoerde. nathalie.debast@vvsg.be, peter.hardy@vvsg.be

Sociale fraude: OCMW’s en beroepsgeheim

Door het beroepsgeheim mogen hulpverleners niets van wat ze over cliënten vernemen of ontdekken bij de uitoefening van hun functie aan anderen bekendmaken. De wettelijke basis hiervoor staat in artikel 458 van het Strafwetboek, dat ook de belangrijkste uitzondering maakt in geval een procureur de hulpverlener in het kader van een strafonderzoek vordert om in rechte getuigenis af te leggen. Het gaat hier om een spreekrecht van de hulpverlener. In artikel 458bis van het Strafwetboek wordt er ook uitzondering gemaakt op het beroepsgeheim, vooral ter bescherming van minderjarigen en in geval van huishoudelijk geweld. Hoewel er, gezien de vertrouwensrelatie met de cliënten, in OCMW's (en bij uitbreiding de ganse hulpverleningssector) behoedzaam wordt omgesprongen met het beroepsgeheim, is het logisch dat OCMW's in de wettelijk toegestane situaties en op basis van de geijkte procedures hun medewerking verlenen aan een gerechtelijk onderzoek, ook in zaken van sociale fraude. nathalie.debast@vvsg.be, peter.hardy@vvsg.be

Discriminatie is onaanvaardbaar

De VVSG is absoluut gekant tegen discriminatie; die moet in ieder geval worden aangepakt. Dat is de reactie van de VVSG op de studie van het Minderhedenforum die stelt dat ook de dienstenchequebedrijven van OCMW's en PWA's  zich schuldig maken aan discriminatie. De VVSG zal deze studie aangrijpen om met haar leden verder te werken rond non-discriminatie.

Iedere discriminatie is er een te veel maar de VVSG wijst er wel op dat de steekproef te licht is om er grootse conclusies aan te verbinden: zo werden slechts 14 van de 169 OCMW-dienstenchequebedrijven en 9 van de 139 PWA-kantoren bevraagd via zogenaamde 'mistery-calling'. Dat het Minderhedenforum stelt dat openbare diensten hun opdracht om sociale uitsluiting tegen te gaan, niet nakomen, is kort door de bocht; zo zijn de aanvragers van ocmw-hulp vaak kwetsbare mensen en zo recruteren de OCMW hun personeel voor deze activiteiten vooral uit leefloners en werkzoekenden.

De VVSG ontving ondertussen een uitnodiging van Vlaams minister van Werk Muyters om deze problematiek te bespreken en gaat hier graag op in.                                                                                                                         

 

 Nieuws

 

 

 Kalender

 

 

 Links

Navigatie